Dyżury

Rodzice Dyżurni spełniają bardzo istotną i odpowiedzialną funkcje w naszej szkole. Dzięki nim możemy zapewnić dodatkową opiekę i bezpieczeństwo dla naszych dzieci i nauczycieli.

Oczekujemy Waszej obecności w dniu przez Was wybranym, z pytaniami o zmianę dyżuru proszę wysłać text na 973-978-8552.

OBOWIĄZKI DYŻURUJĄCEGO RODZICA

1. Dyżurni zgłaszają się na dyżur o godzinie 8:45 AM i są zobowiązani do potwierdzenia swojej obecności z Panią Renatą.

2. Dyżur odbywa się w następujących godzinach: 8:45AM – 1:30PM.

3. Do obowiązków rodziców dyżurujących należy:

  • pomaganie w utrzymaniu porządku, dyscypliny i bezpieczeństwa uczniów w szkole oraz zwracanie uwagi uczniom zachowującym się niezgodnie z regulaminem szkoły.
  • pilnowanie drzwi wejściowych od godz. 9.00 am. – 1.00.pm
  • pilnowanie, aby żaden uczeń nie opuścił budynku szkoły samowolnie ( bez rodzica lub opiekuna)
  • pilnowanie, aby w czasie zajęć na terenie szkoły nie przebywały niepowołane osoby ( na terenie szkoły mogą przebywać jedynie uczniowie oraz osoby wspomagające działalność szkoły -z wyjątkiem uroczystości szkolnych.)
  • dopilnowanie bezpieczeństwa dzieci w czasie przerwy na lunch, sprawdzanie łazienek i korytarzy szkolnych
  • zgłaszanie wszelkich zagrożeń i niewłaściwych zachowań do dyrektora szkoły
  • współpraca z nauczycielami dyżurującymi w czasie przerwy na lunch, rozdawaniem i przygotowaniem pizzy dla dzieci
  • współpraca z dyrekcją szkoły, nauczycielami i Radą Rodziców (wykonywanie zleconych zadań)

DZIĘKUJEMY ZA POMOC I POŚWIĘCANIE SWOJEGO CZASU DLA SZKOŁY I DZIECI !